Inleiding

Inleiding

Met deze begroting investeren we in een krachtig en toekomstbestendig Zutphen. We zijn er trots op dat het samen met u gelukt is om de financiën van onze gemeente op orde te krijgen. De begroting is structureel sluitend en structurele lasten kunnen we met structurele baten dekken. Er is weer beperkte financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. Uw keuze om weer in mobiliteit te investeren en knelpunten op te pakken is hier een belangrijk voorbeeld van.
De komende jaren is het belangrijk om onze financiële basis in de vorm van de Algemene Reserve nog wat meer armslag te geven. Dit in combinatie met een structureel sluitende begroting maakt dat wij als gemeente Zutphen financieel in balans komen.
We bereiden het gesprek voor over de toekomst van Zutphen: in de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking. Dit gaat over de vraag wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn.
Om hier een antwoord op te geven, kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk. Ruimte voor woningen en leefbare buurten zijn belangrijke pijlers. Ook de ontwikkeling van de werklocaties speelt hier in mee en de uitkomsten van het onderzoek over de versterking van de sociaal economische structuur, de RES en de warmtevisie. De wijze waarop we samenwerken met buurgemeenten, partners en de provincie is eveneens van invloed op dit vraagstuk.
We hebben op een aantal beleidsvelden een omslag gemaakt in denken en handelen. In het sociaal domein is dit het meest zichtbaar, en ook in de manier hoe we samenwerken en gezamenlijk met partners de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Zutphen nemen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de energietransitie, in het Waterkwartier en in de binnenstad. In 2022 zetten we deze lijn door. In het sociaal domein werken we samen met de zorgpartijen en andere partners verder aan de verschuiving naar preventie en normaliseren, grip houden op uitgaven en budgetten.
Samen met uw raad hebben we  een stabiele basis  gelegd om deze belangrijke keuzes te maken en samen voort te bouwen aan een sterk en inclusief Zutphen.

Leeswijzer

De programmabegroting is voor het eerst opgebouwd uit producten. Uw raad heeft voor deze opzet gekozen zodat per product duidelijk is wat onze doelstelling is en wat er voor inzet gepleegd gaat worden. Bij programma Vitale samenleving is voortgebouwd op de buraps en zijn gemeentelijke beleidsindicatoren toegevoegd. De komende jaren bouwen we verder aan deze programmabegroting.

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25