Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

149.553

179.515

174.779

186.812

181.334

174.873

Totaal vaste activa

177.144

207.372

197.295

208.367

201.911

194.649

Vlottende activa

Uitzettingen

17.211

15.589

12.590

12.590

12.590

12.590

Overlopende activa

8.429

8.429

6.625

6.625

6.625

6.625

Passiva

Vaste passiva

Reserves

35.996

32.289

43.190

43.673

45.459

48.622

Opgenomen leningen > 1 jaar

132.756

151.793

113.602

123.157

115.793

105.491

Vlottende schuld

20.206

28.244

24.320

23.857

23.550

23.368

Totaal vlottende passiva

43.412

51.450

50.911

50.448

50.141

49.959

Totaal passiva

225.649

246.109

218.819

227.582

221.126

213.864

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25