Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen. Voor de meerjarenbegroting 2022-2025 is dit gelukt. Het op orde houden van de gemeentefinanciën blijft een belangrijke opgave. De financiering vanuit de Rijksoverheid kent onzekerheden, er is nog geen besluit genomen over de herverdeling van het gemeentefonds en er blijft druk staan op uitgaven voor jeugdzorg en de WMO.
De directie heeft in 2020/2021 vier belangrijke speerpunten benoemd:

  1. organisatieontwikkeling;
  2. Zutphen financieel gezond maken (en houden);
  3. krachtig Zutphen, en
  4. versterken van de interne beheersing.

Voor bedrijfsvoering zijn organisatieontwikkeling, het gezond houden van de Zutphense financiën en in het verlengde hiervan interne beheersing (dit traject loopt overigens door alle doelstellingen en inzet van bedrijfsvoering heen) de belangrijkste aandachtsgebieden. Voor het verbeteren van de interne beheersing zijn 2020 en 2021 al belangrijke stappen gezet. Van belang voor 2022 is om de verbeteracties te borgen en verdere verbeteringen door te voeren.
In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we hierbij hebben en wat we in 2022 gaan doen om deze te realiseren. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25