Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.

De heffingen en belastingen in 2022 zijn:

  • Onroerende zaak belastingen (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Precariobelasting
  • Toeristenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 1,4% vanwege inflatie. De opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger mogen maximaal kostendekkend zijn.

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting.
Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25