Financiële begroting

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte BBV indicatoren die elke gemeente op moet nemen in haar Begroting en jaarstukken. De website https://Zutphen.inCijfers.nl/bbv-indicatoren geeft een uitgebreider overzicht van de BBV-indicatoren en biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De betrekkingsperiode kan verschillen waardoor de cijfers afwijken van de onderstaande scores.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 1. Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2022

11,6

Eigen gegevens

Het aantal Fte per 1.000 inwoners.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2022

1,7%

Eigen begroting

Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

X

X

X

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winekdiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

X

X

X

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2020

5

10

11

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 3. Duurzame leefomgeving

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

124

111

161

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 4. Vitale samenleving

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2016

47,7

46,8

48,7

RIVM - Zorgatlas

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

66

69

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2020

572,8

192,6

202

CBS - Participatie Wet

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

8

5

6

CBS

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2019

1,9

1,8

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

31

21

26

Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2020

1,6

1,3

102

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2019

1

1

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2020

151,3

150,1

158,4

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2021

752

740

733

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2020

216

261

270

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2021

77,6

73,7

70,1

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25