Financiële begroting

Uitgangspunten begroting 2022

Uitgangspunten begroting 2022

De uitgangspunten voor de financiële begroting 2022 zijn:

 1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2021-2024, jaarschijf 2022, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 1 juni 2021. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2020.
 2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 1,4%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
 3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), raming 2021, van het Centraal Planbureau (CPB) is 1,4% opgenomen als inflatiepercentage voor 2022. Voor ramingen voor energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
 4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2022.
 5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2021 hanteren we 1,5% ten opzichte van de begroting 2022.
 6. De rente voor reserves en voor kapitaalverstrekkingen bedraagt 1,6%. Er wordt echter geen rente meer toegerekend aan reserves.
 7. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2022 bedraagt 1,5%
 8. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,6%
 9. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de tarieven van de hondenbelasting is de geraamde opbrengst 1,4% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 1,4% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
 10. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
 11. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2022 bedraagt 48.400.

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25