Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2020 - 2022)

Overzicht baten en lasten (2020 - 2022)

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1NIET VAN TOEPASSING

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur

4.264

-537

3.727

4.234

-624

3.610

4.624

-498

4.126

Veilige stad

4.644

-136

4.508

4.816

-64

4.752

4.962

-64

4.898

Duurzame leefomgeving

39.273

-32.477

6.796

33.710

-25.767

7.943

36.744

-27.639

9.105

Vitale samenleving

99.247

-34.154

65.093

96.108

-25.067

71.041

102.466

-25.990

76.477

Aantrekkelijke stad

11.135

-4.356

6.778

9.968

-2.718

7.249

10.688

-2.829

7.859

Totaal programma's

158.563

-71.660

86.902

148.836

-54.240

94.595

159.484

-57020

102.465

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

-30

-30

0

-27

-27

0

0

0

Beleggingen

72

-766

-695

54

-740

-686

57

-645

-588

Belastingen

730

-13.375

-12.645

635

-16.060

-15.425

874

-14.454

-13.581

Algemene uitkering

0

-98.743

-98.743

0

-97.258

-97.258

0

-107.217

-107.217

Algemene baten en lasten

2.520

-116

2.404

1.484

-150

1.333

1.657

-137

1.520

Overhead

15.482

-206

15.276

18.299

-925

17.374

18.409

-932

17.477

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

18.804

-113.236

-94.433

20.472

-115.160

-94.689

20.997

-123.385

-102.389

Onvoorzien

0

0

0

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

177.367

-184.897

-7.531

169.449

-169.400

48

180.621

-180.405

217

Mutaties reserves

1NIET VAN TOEPASSING

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veilige stad

0

-5

-5

46

0

45

0

-11

-11

Duurzame leefomgeving

584

-801

-218

204

-180

23

1.500

-938

562

Vitale samenleving

1.845

-631

1.214

872

-882

-10

846

-561

285

Aantrekkelijke stad

161

-436

-275

454

-441

13

1.265

-1.322

-57

Algemene dekkingsmiddelen

3.826

-7.213

-3.387

889

-1.008

-119

951

-1.947

-996

Totaal reserves

6.416

-9.086

-2.671

2.465

-2.511

-48

4.562

-4.779

-217

Resultaat

183.783

-193.985

-10.202

171.912

-171.911

-1

185.182

-185.182

0

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25